Ochrana osobných údajov

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme v súlade s platnou Slovenskou legislatívou predovšetkým so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Európskou legislatívou.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je Foodman, s.r.o. , IČO: 51024373, DIČ: 2120580341, sídlom Lesnícka 14, 851 10 Bratislava, zapísané na obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 121893/BV. V prípade potreby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nám napíšte na: michal@kordos.sk.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri zaslaní internetového formuláru či registrácie na príjem newslettera.

Aké osobné údaje a na aké účely spracúvame?

Spracúvame nasledovné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a kontaktný email na nasledovné účely:

 1. Spracúvanie osobných údajov na účely poskytnutia informácii k predošlým alebo nadchádzajúcim udalostiam
  Osobné údaje spracúvame na účely informovania k plánovaným udalostiam ktorých organizáciu zastrešujeme a tiež udalosti ktoré sa už udiali.
 2. Spracúvanie osobných údajov na účely odpovede k podnetom zaslaným cez internetový formulár
  Osobné údaje spracúvame na účely poskytnutia odpovede k podnetom a otázkam, ktoré posielate prostredníctvom internetového formuláru.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom online aplikácie Mailchimp, ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty na Vašu adresu. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké. Táto spoločnosť podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, nakoľko je súčasťou tzv. Privacy Shield.

Viac informácii o ochrane osobných údajov poskytovanej aplikáciou Mailchimp nájdete na: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield sú dostupné na webstránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en

Akú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Získané osobné údaje na účely poskytnutia informácii k aktivitám spoločnosti Foodman, s.r.o. Budú uchované na dobu neurčitú alebo pokým nepožiadate o odstránenie z evidencie.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
Právo na prístup k osobným údajom

 • a)
  v zrozumiteľnej forme žiadať presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali osobné údaje na spracúvanie a právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám podľa § 21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov;
 • b)
  právo vyžadovať opravu podľa § 22 Zákona o ochrane osobných údajov ak spracúvame neaktuálne osobné udaje;
 • c)
  právo na likvidáciu podľa § 23 Zákona o ochrane osobných údajov. Každá žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky na likvidáciu nakoľko zákonná povinnosť či oprávnený záujem nás oprávňuje ponechať si Vaše osobné údaje;
 • d)
  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 Zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko sme povinný Vaše osobné údaje spracúvať výhradne na splnenie najnutnejších zákonných povinností, teda obmedziť ich spracúvanie;
 • e)
  právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje vieme poskytnúť inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné podmienky;
 • f)
  právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28, pričom nemáme automatizovaný spôsob spracovania osobných údajov;
 • g)
  právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov podľa § 41 v prípade ak došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, o tomto porušení Vás budeme informovať;
 • h)
  právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa ust. § 27 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov Vaše osobné údaje nemôžeme spracúvať na tento účel. V prípade ak vykonáte objednávku neposkytujete automaticky súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely;
 • i)
  v prípade ak nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, Vaše práva môže uplatniť zákonný zástupca;
 • j)
  právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Vašu žiadosť týkajúcu sa Vašich práv podľa vyššie uvedeného bodu vybavíme bezplatne, ak zákon neustanovuje inak a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti v rovnakej podobe v akej bola žiadosť podaná. Ak neprijmeme opatrenia na základe Vašej žiadosti podľa § 21 až 28 a § 41 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti budeme Vás informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podľa návrh podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.